Photo Album

Vice President meets with Senior Officials of Sports Associations in Maldives

10 February 2020

Related Articles

ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު ކުރިއެރުވުމާއި ބެހޭގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ކުޅިވަރި އެސޯސިއޭޝަންތަކުގެ އިސް ވެރިންނާ މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި
10 ފެބުރުވަރީ 2020, ޚަބަރު
Vice President discusses sports development with Minister and senior officials of associations
10 February 2020, Press Release