Photo Album

Deputy Managing Director for Asia and Pacific of EEAS pays a courtesy call on President

09 February 2020

Related Articles

ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންގެ ޔޫރަޕިއަން އެކްސްޓާނަލް އެކްޝަން ސަރވިސްގެ ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙުތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
9 ފެބުރުވަރީ 2020, ޚަބަރު
Deputy Managing Director for Asia and Pacific of EEAS pays a courtesy call on the President
09 February 2020, Press Release