Photo Album

Cabinet meeting 04-02-2020

04 February 2020

Related Articles

ކޮރޯނާ ވައިރަސްއާ ގުޅޭގޮތުން ކަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީތަކުން އަޅުއްވަމުން ގެންދަވާ ފިޔަވަޅުތަކާ ބެހޭގޮތުން ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގައި މިއަދު މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި
4 ފެބުރުވަރީ 2020, ޚަބަރު
Eco-rich site in Fuvahmulah declared as a protected area
04 February 2020, Press Release
ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު ވަޒަންކުރުމަށް އިތުރު މިންގަނޑެއް ރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރެއްވުމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމަވައިފި
4 ފެބުރުވަރީ 2020, ޚަބަރު
ފުވައްމުލަކު އިރުދެކުނު ފަރާތުގައިވާ ފަރިކެޑަ ސަރަޙައްދު ހިމާޔަތްކުރުމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމަވައިފި
4 ފެބުރުވަރީ 2020, ޚަބަރު