Photo Album

President addresses the Plenary of the Validation Workshop - Manifesto Strategic Action Plan 2009-2013

01 November 2009