Photo Album

European Parliamentary delegation call on the President

29 April 2012

Related Articles

ޔޫރަޕިއަން ޕާލިމެންޓަރީ ވަފްދުގެ ބޭފުޅުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
29 އޭޕްރިލް 2012, ޚަބަރު
European Parliamentary delegation call on the President
29 April 2012, Press Release