Photo Album

Call on the President by Cuban Ambassador

25 April 2012

Related Articles

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް ކިއުބާ ސަފީރު އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
25 އޭޕްރިލް 2012, ޚަބަރު
Cuban Ambassador makes a courtesy call on the President
25 April 2012, Press Release