Photo Album

Function to mark 120th anniversary of the defence force

22 April 2012

Related Articles

President calls on the MNDF to promote and maintain a professional military that has people’s love and respect
22 April 2012, Press Release
ރައްޔިތުންގެ ލޯތްބާއި އިޙްތިރާމް ލިބިފައިވާ ޕްރޮފެޝަނަލް ޢަސްކަރިއްޔާއެއްގެ ގޮތުގައި ދިވެހި ޢަސްކަރިއްޔާ ބައްޓަން ކުރައްވައި ދެމެހެއްޓެވުމަށް ދިވެހި ސިފައިންނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި ސިފައިންގެ އެންމެ މަތީ ވެރިޔާ ގޮވާލައްވައިފި
22 އޭޕްރިލް 2012, ޚަބަރު