Photo Album

State luncheon hosted in honour of Palestinian President

18 April 2012

Related Articles

ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތަކަށް ވަކާލާތު ކުރެއްވުމަށް، ރާއްޖޭގެ ދައުރު، ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމާޢަތްތަކުގައި ބޭނުންކުރައްވާނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
18 އޭޕްރިލް 2012, ޚަބަރު
Maldives will use its presence in all international organisations to advocate the cause of Palestine – President Waheed
18 April 2012, Press Release