Photo Album

Joint Press Conference of President Waheed and Palestinian President Dr Mahmoud Abbas

17 April 2012

Related Articles

ފަލަސްޠީނު ދައުލަތެއް ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން ޤަބޫލުކުރުމަކީ، ސުލްހައިގެ ވާހަކަތަކަށް އެޅޭ ހުރަހެއް ނޫންކަން ދުނިޔެއިން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
17 އޭޕްރިލް 2012, ޚަބަރު
International recognition of the State of Palestine is no barrier to the continuation of peace talks – President Waheed
17 April 2012, Press Release