Photo Album

Press Conference by Spokesperson Abbas Adil Riza

25 March 2012

Related Articles

ވާހަކަ ދެއްކުމަށް އެމް.ޑީ.ޕީ.އިން ތައްޔާރަށް އޮތް ކަމަށް ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކޮށްފައިވާތީ، ސަރުކާރުން އެކަމަށް މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ
25 މާރިޗު 2012, ޚަބަރު
Government welcomes MDP's announcement of readiness for dialogue
25 March 2012, Press Release