Photo Album

Orientation seminar for political appointees

24 March 2012

Related Articles

ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް ޢައްޔަނު ކުރެއްވި ސިޔާސީ ބޭފުޅުން، މަގާމުގެ މަސައްކަތަށް އަހުލުވެރިކުރެއްވުމަށްޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން މިއަދު ސެމިނާރެއް ބާއްވަވައިފި
24 މާރިޗު 2012, ޚަބަރު
President’s Office begins orientation seminars for political appointees
24 March 2012, Press Release