Photo Album

President's Visit to Isdhoo of Laamu Atoll

01 February 2012

Related Articles

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ހައްދުންމަތީ އިސްދުއަށް ވަޑައިގެން، އެ ރަށުގެ ރަށު ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
1 ފެބުރުވަރީ 2012, ޚަބަރު
President Visits Isdhoo
01 February 2012, Press Release