Photo Album

Opening Ceremony of "Stakeholder Conference on Children's Shelters 2012"

29 January 2012

Related Articles

ރާއްޖޭގެ އެކި ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ލިބެމުންދާއިރު، އެ އެހީތައް، މުޖުތަމަޢަށާއި ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީއަށްޓަކައި ޒިންމާދާރުކަމާއެކު ބޭނުންކުރުމަކީ، މުހިންމު ކަމެއް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
29 ޖަނަވަރީ 2012, ޚަބަރު
President Calls for Better Utilisation of NGO Funds
29 January 2012, Press Release