Photo Album

Maldives 69th National Day

24 January 2012

Related Articles

ދިވެހި ޤައުމިއްޔަތު ބިނާކުރެއްވުމުގައި، ކުރައްވަން ޖެހިވަޑައިގެންނެވި ކޮންމެ ކަމެއް، ސާބިތުކަމާއެކީގައި ކުރައްވާނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
24 ޖަނަވަރީ 2012, ޚަބަރު
President says Maldivian nationhood must be based on universal values and traditions
24 January 2012, Press Release