Photo Album

Vice President Dr. Waheed's Press Conference

22 January 2012

Related Articles

މަދަނީ އިއްތިހާދުން މިހާރު ހިންގާ ސިލްސިލާ މުޒާހަރާތައް ވަގުތުން ހުއްޓަވާލެއްވުމަށާއި، ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުގައި ހުންނެވި ޢަބްދުﷲ މުޙަންމަދު މިނިވަން ކުރެއްވުމަށާއި، އޭނާގެ މައްސަލަތައް ނިމެންދެން، ކޯޓުގެ ބެންޗްގައި ނުއިންނެވޭގޮތް ހަމަޖެއްސެވުމަށް ނައިބު ރައީސް ގޮވާލައްވައިފި
22 ޖަނަވަރީ 2012, ޚަބަރު
Vice President Calls on Judicial Service Commission not to allow Judge Abdulla to sit on the bench until complaints against him are resolved
22 January 2012, Press Release