Photo Album

Vice President's visit to B. Hithaadhu

13 January 2012

Related Articles

ރާއްޖެއަކީ، ޒަމާނުއްސުރެވެސް ޢާއިލާގެ ތެރޭގަޔާއި ޖަމާޢަތުގެ ތެރޭގައި އަންހެނުން ވަރަށް މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރަމުންދާ ޤައުމެއް ކަމުގައި ނައިބު ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ
14 ޖަނަވަރީ 2012, ޚަބަރު
Vice President Commends Women for Their Important Roles Played In the Family and Society
14 January 2012, Press Release