Photo Album

President Nasheed's visit to Addu Atoll - The President attends Muhibbunddin School's Prize Day ceremony

29 July 2009