Photo Album

Conferring Ceremony of National Exemplary Service Medals and National Service Medals

26 July 2011

Related Articles

ދިވެހި ދައުލަތުގެ މަތިވެރި ޢިއްޒަތް 8 ބޭފުޅަކަށް އަދި ދިވެހި ދައުލަތުގެ ޢިއްޒަތް 6 ބޭފުޅަކަށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު އަރުވައިފި
26 ޖުލައި 2011, ޚަބަރު
National Exemplary Service Medals and National Service Medals Conferred to 14 Individuals on Independence Day
26 July 2011, Press Release