Photo Album

Inauguration of and Workshop on Public Enterprises Monitoring and Evaluation Board

03 July 2011

Related Articles

ސަރުކާރުން ހިންގަވާ ހުރިހާ ކުންފުންޏެއްވެސް، ރައްޔިތުންގެ ޙިއްޞާވާ ކުންފުނިތަކުގެ ގޮތުގައި ޙިއްޞާގެ މާރުކޭޓަށް ނެރުއްވުމަކީ، ސަރުކާރުގެ އަމާޒު ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
3 ޖުލައި 2011, ޚަބަރު
Government Aims Privatize All Public Enterprises – President Nasheed
03 July 2011, Press Release