Photo Album

Launch of National Drug Abuse Helpline 1410

26 June 2011

Related Articles

ރާއްޖެއަށް ބާރުގަދަ މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެވުން ހުއްޓުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރު، މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ ކުދިންނަށް މިގަޑީގައި އަޅާލަންޖެހޭނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
26 ޖޫން 2011, ޚަބަރު
President Inaugurates National Drug Abuse Helpline
26 June 2011, Press Release