Photo Album

CIF 2011 Partnership Forum

24 June 2011

Related Articles

CIF Strategic Climate Fund gives priority to Highly Vulnerable Least Developed Countries and Small Island Developing States - Envoy for Science Technology
24 June 2011, Press Release
މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުގެ ނުރައްކާ އެންމެ ބޮޑަށް ފޯރާފައިވާ ޤައުމުތަކަށާއި، ޚާއްޞަގޮތެއްގައި ކުދި ޖަޒީރާ ޤައުމުތަކަށް ކްލައިމެޓް އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑުން ޚާއްޞަ އިސްކަމެއްދޭ ކަމުގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އެންވޯއީ ފޮރ ސައެންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ ވިދާޅުވެއްޖެ
24 ޖޫން 2011, ޚަބަރު