Photo Album

Appointment of Gasim Ibrahim as a member of JSC

21 June 2011

Related Articles

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު ކަމަށް ޤާސިމް އިބްރާހީމް މިއަދު ހަމަޖައްސަވައިފި
21 ޖޫން 2011, ޚަބަރު
Gasim Ibrahim Sworn in as a Member of JSC
21 June 2011, Press Release