Photo Album

President meets Prime Minister of Bhutan

31 March 2011

Related Articles

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު، ބޫޓާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ލިޔޮންޗޮން ޖިގްމީ ޔޮއެޒަރ ތިންލޭއާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
31 މާރިޗު 2011, ޚަބަރު
President Nasheed Meets Bhutanese Prime Minister Leonchen Jigmi Yoezer Thinley
31 March 2011, Press Release