Photo Album

Prime Minister of Bhutan Arrives in the Maldives

31 March 2011

Related Articles

ބޫޓާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ލިޔޮންޗޮން ޖިގްމީ ތިންލޭއަށް މާލެއިން ވަރަށް ހޫނު މަރްޙަބާއެއް ދަންނަވައިފި
31 މާރިޗު 2011, ޚަބަރު
Prime Minister of Bhutan Arrives in the Maldives
31 March 2011, Press Release