Photo Album

President Appoints the Minister of Foreign Affairs and the Attorney General

21 March 2011

Related Articles

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް ކަމަށާއި، އެޓަރނީޖެނެރަލް ކަމަށް ބޭފުޅުން ޢައްޔަން ކުރައްވައި، އެދެބޭފުޅުންނަށް މަގާމުގެ ފަތްކޮޅު މިއަދު ދެއްވައިފި
21 މާރިޗު 2011, ޚަބަރު
President Appoints Ahmed Naseem as Minister of Foreign Affairs and Abdulla Muizzu as Attorney General
21 March 2011, Press Release