Photo Album

President's visit to Kurendhoo of Lhaviyani Atoll

17 March 2011

Related Articles

އަބަދުވެސް ތަރައްޤީ މިނާންޖެހޭނީ، އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް ތަރައްޤީވާ މިންވަރެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެން ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
17 މާރިޗު 2011, ޚަބަރު
President Visits Kurendhoo, Attends 25th Anniversary Celebrations of Kurendhoo School
17 March 2011, Press Release