Photo Album

Vice Premier of the State Council of China Wang Qishan Transits in the Maldives

16 March 2011

Related Articles

ޗައިނާގެ ސްޓޭޓް ކައުންސިލްގެ ވައިސް ޕްރިމިއަރ ވާންގ ކީޝަން، ރާއްޖޭގައި ޓްރާންސިޓް ކުރައްވައިފި
16 މާރިޗު 2011, ޚަބަރު
Vice Premier of the State Council of China Wang Qishan Transits in the Maldives
16 March 2011, Press Release