Photo Album

Cabinet observes a minute of silence in solidarity with Japan

15 March 2011

Related Articles

ޖަޕާން ރައްޔިތުންގެ އިޙްސާސްތަކުގައި، ދިވެހި ރައްޔިތުން ބައިވެރިވުމުގެ ރަމްޒެއްގެ ގޮތުން، ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި 1 މިނިޓްގެ ސުކޫތެއް ގެންނަވައިފި
15 މާރިޗު 2011, ޚަބަރު
Maldives Cabinet Observes a Minute Silence in a Show of Solidarity with Japan
15 March 2011, Press Release