1.       ޤައުމުގެ މަޞްލަޙަތު ރައްކާތެރިކޮށް، ޞުލްޙަމަސަލަސްކަން ޤާއިމުކުރުމަށްކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކާއި، ކުށްކުރުން މަދުކުރުމާއި އާންމުންގެ ސަލާމަތާ ރައްކާތެރިކަން އިތުރުކުރުމާއި، މުދަލާއި ފައިސާގެ ރައްކާތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ފުލުހުންކުރާ މަސައްކަތްތައް ހިންގާގޮތް ބެލެހެއްޓުން.

2.       ދިވެހިންގެ މެދުގައި ޤައުމީ އަދި ވަޠަނީ ރޫޙު އާލާކޮށް، ދިވެހި ޤައުމިއްޔަތުގެ ސިފަތައް ލިބިފައިވާ ދިވެހިވަންތަ މުޖުތަމަޢެއް ބިނާކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.

3.       ސިޔާސީ ވިސްނުމާއި ފިކުރުގެ ބޭރުން ދިވެހި މުޖުމަތަޢުގައި ކަންކަމާމެދު ޚިޔާލުފާޅުކޮށް މަޝްވަރާކުރާނެ މާހައުލެއް އުފެއްދުން.

4.       ޒިންމާދާރު ރައްޔިތުކަމާމެދު ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކޮށް، ޖަމާޢަތުގެ ތަރައްޤީގައި ޒިންމާދާރު ރައްޔިތުން ބިނާކުރުން.

5.       ޤައުމީ ގޮތުން ފާހަގަކުރަންޖެހޭ ދުވަސްތަކާއި މުނާސަބަތުތައް ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކޮށް، ޤައުމީ އިޙްތިފާލުތައް ބޭއްވުން.

6.       ކުށްވެރިން ބެލެހެއްޓުމާގުޅޭ ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައަޅައި، ކަމާބެހޭ ފާރާތްތަކާ ގުޅިގެން އެ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރުން.

7.       ޤާނޫނު ނަންބަރު 2013/1 (ޞުލްޙަވެރިކަމާއެކު އެއްވެއުޅުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނު)ގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތައް ހަދައި، ކަމާބެހޭ ފާރާތްތަކާ ގުޅިގެން އެ ގަވާއިދުތައް ތަންފީޒުކުރުން.

8.       ޤާނޫނު ނަންބަރު 2013/13 (އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު)ގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތައް ހަދައި، ކަމާބެހޭ ފާރާތްތަކާ ގުޅިގެން އެ ގަވާއިދުތައް ތަންފީޒުކުރުން.

9.       ޤާނޫނު ނަންބަރު 18/2019 (ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު) އިން މިނިސްޓްރީން ކުރަން ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަންކަން ތަންފީޒުކުރުން.

10.   ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ތަރައްޤީކުރުމުގެ ސިޔާސަތު ކަނޑައަޅައި ވިލަރެސްކުރުން.

11.   ޤާނޫނު ނަންބަރު 2010/7 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު)ގެ 71 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޤައުމީ އިދާރާތަކުން ދޭ ޚިދްމަތްތައް އިދާރީ ދާއިރާތަކުން ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި އެ އިދާރާތަކަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.

12.   ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތަކުގެ ތަރައްޤީއާއި، އިދާރީކަންތައްތައް ހިނގާނުހިނގާ ގޮތް ބަލައި، ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސް، އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން.

13.   ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ ސިއްކަ ރަޖިސްޓަރީކޮށްދިނުމާބެހޭ އުސޫލު ކަނޑައަޅައި، އެ އުސޫލާއެއްގޮތަށް ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ ސިއްކަ ރަޖިސްޓަރީކޮށްދީ، އެކަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ބެލެހެއްޓުން.

14.   ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕްރިންޓް މީޑިއާއާއި، އިލެކްޓްރޯނިކް މީޑިއާ ތަރައްޤީކުރުމަށް ބޭނުންވާ ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައަޅައި، އެދާއިރާތައް ތަރައްޤީކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުން.

15.   ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕްރިންޓް މީޑިއާއާއި، އިލެކްޓްރޯނިކް މީޑިއާގެ ވަސީލަތްތައް ރަޖިސްޓަރީކުރުން.

16.   ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ނޫސްވެރިންނާއި ލިޔުންތެރިން ދަފްތަރުކޮށް، އެ ދަފްތަރު ބެލެހެއްޓުން.

17.   މީޑިއާގެ ރޮނގުން ބައިނަލްއަޤްވާމީ މަސްރަޙުގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލުކޮށް ދިވެހިރާއްޖެ ބައިވެރިވާންޖެހޭ ފެސްޓިވަލްތަކާއި، ފެއަރތަކާއި އެނޫންވެސް އެފަދަ އެއްވުންތަކުގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލުކުރުމާގުޅޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުން.

18.   މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ އިންތިޚާބުގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުން.

19.   އާންމުކޮށް އިޝްތިހާރުކުރުމަށް ހުއްދަ ދިނުމާބެހޭ ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައެޅުން.

20.   ކާނިވަލް، ފަންފެއަރފަދަ ތަންތަން ހުޅުވުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމާގުޅޭ ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައެޅުން.

21.   އަޚްލާޤީގޮތުން މަނާ ލަވަޖެހުމާއި، އެފަދަ ލަވަކިއުން މަނާކޮށް ބެލެހެއްޓުމާގުޅޭ ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައެޅުން.

22.   މީހެއްގެ އެއްޗަކުން ނުވަތަ ބައެއްގެ އެއްޗަކުން އަނެކަކަށް ނުވަތަ ބަޔަކަށް ތުރާވާނަމަ އެކަމެއް ފިލުވައި ދިނުމާއި އާންމު އުނދަގުލުގެ މައްސަލަތައް ބެލުމާގުޅޭ ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައެޅުން.

23.   މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅިގެން ޤާނޫނީގޮތުން ހިންގަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން.

ތިރީގައިމިވާ ތަންތަން ހިނގަމުންދާނީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްގެ ދަށުންނެވެ.

1.      މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

2.      ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ މަސައްކަތްތައް

1.      ޤައުމުގެ ޢާންމު މަޞްލަޙަތު ރައްކާތެރިކޮށް، ސުލްހަމަސަލަސްކަން ޤާއިމުކުރުން.

2.      ރާއްޖެއަށް އެތެރެވާ މަސްތުވާތަކެތި ދެނެގަނެ އެތެރެވާ ދޮރުތައް ބަންދުކޮށް އެކަމާބެހޭ ގޮތުން ހަދާފައިވާ ޤާނޫނުތައް ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކާ ގުޅިގެން ތަންފީޒުކުރުން.

3.      ޢާންމުންނަށް ދިމާވާ އުދަނގޫތަކުން އެމީހުން ރައްކާތެރިކޮށްދީ، އަމާންކަމާއެކު ދިރިއުޅެވޭނޭ މުޖުތަމަޢެއް ޤާއިމުކުރުމަށް ރައްޔިތުންނާއެކު މަސައްކަތްކުރުން.

4.      ރާއްޖޭގެ ވައިގެ ބަނދަރުތަކަށް އަރާ ފައިބާ މީހުންނާއި، ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ބަނދަރުތަކަށް ވަދެނުކުމެވާ މީހުންނާއި، އެތަންތަނަށް ވެއްދޭ ތަކެއްޗާއި، ނެރެވޭ ތަކެތި ބެލުމުގައި ޤާނޫނުގައި މަނާކަމަށްބުނާ އެއްޗެއް ރާއްޖެއަށް އެތެރެކޮށް، ނުވަތަ ރާއްޖެއިން ބޭރުވިޔަ ނުދިނުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިވުމާއި، މިފަދަ ކަންކަމާބެހޭ ގޮތުން ކުރިން މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ސަލާމަތާބެހޭ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުން.

5.      ރައްޔިތުންނަށް މުދަލާއި ފައިސާގެ ރައްކާތެރިކަން ޔަޤީންކޮށްދިނުން.

6.      އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ރައްކާތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.

7.      ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށްކުރާ ކަންތައްތަކުގެ މައްސަލަތައް ބަލައި ތަޙުޤީޤުކޮށް ޤާނޫނީގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން.

8.      މަގުމަތީގެ ޓްރެފިކް ކޮންޓްރޯލް ބެލެހެއްޓުމާއި، މަގުމަތީގައި ހިނގާބިނގާވެ އުޅުމަށާއި، ދަތުރުފަތުރުކޮށް އުޅުމަށް ހުރަސްއެޅޭގޮތަށް ހުންނަތަކެތި ނެގުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްކުރުން.

9.      ކުށްކުރުން މަދުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.

10. މުޖުތަމަޢުގައި ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި، މުޖުތަމަޢުގެ އެކިފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުން.

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް

ޤާނޫނު ނަންބަރު 18/2019 (ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު)ގެ 18 ވަނަ މާއްދާއިން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސްގެ މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަންކަން ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.

1.      ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ 18 (އަށާރަ) އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންގެ މައްސަލަތައް ފުލުހުން ހުށަހެޅުމުން، އެކުދިންގެ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔާތްކޮށްދިނުމަށް ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކާ ގުޅިގެން ކޭސް ވަރކްކުރުމަށާއި، އަދި އެކުދިން އިޞްލާޙުކޮށް އަނބުރާ މުޖުތަމަޢަށް ގެނައުމަށް ރީހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން.

2.      ތަޙްޤީޤު މަރުޙަލާގައި ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރެވޭ ކުދިންނާއި، ޖިނާއީ ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ ކުދިންގެ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ޝަރީޢަތަށް ހާޒިރުވުން.

3.      ކުޑަކުދިން ކުށްކުރުމަށް މެދުވެރިވާ ސަބަބުތައް ދެނެގަތުމަށް ކުރަންޖެހޭ ދިރާސާތައް ކުރުން.

4.      ކުޑަކުދިން ކުށްކުރުމުން ދުރުހެލިކުރުމަށް ކަމާގުޅޭ މުއައްސަސާތަކާ ގުޅިގެން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވައި ހިންގުން.

5.      މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހިންގޭ ޑައިވަރޝަންގެ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ކޮމިއުނިޓީ ކޮންފަރަންސިންގ ރާވައި ހިންގުން.

6.      ކުށަށް އަރައިގަންނަ ކުދިން އަނބުރާ މުޖުތަމަޢަށް ގެނައުމަށް ހިންގަންޖެހޭ ރީހެބިލިޓޭޓިވް ޕްރޮގްރާމްތައް ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުގެ ބައިވެރިވުމާއެކު ރާވައި ހިންގުން.

7.      ކުޑަކުދިންގެ މަރުކަޒުތަކުގައި ބަންދުގައި ތިބޭ ކުދިންގެ ޙާލަތު މޮނިޓަރކުރުން އަދި ބަންދުކުރާ ތަންތަން މޮނިޓަރކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް އެކުލަވާލައި ގަވާއިދުން މޮނިޓަރކުރުން.

8.      ޑިޕާޓްމަންޓްއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ކުށުގެ ވެއްޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ނުވަތަ ހުށަހެޅިދާނެކަމަށް ފެންނަ ކުދިންގެ މައްސަލަތަކުގައި ނަފްސާނީ އަދި އިޖްތިމާޢީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީ އަދި ހުރިހާ މަރުޙަލާއެއްގައި ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާއި މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކުރޭތޯ ބެލުން.

9.      ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ކުޑަކުދިންނާ މުޢާމަލާތްކޮށް، އެކުދިންނާމެދު ފިޔަވަޅުއެޅުމުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަށް ދެނެގަނެ އެފަރާތްތަކަށް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވައި ހިންގުން.

10. މުޖުތަމަޢުގައި ކުޑަކުދިން ކުށްކުރަން ދިމާވާ ސަބަބުތައް ދެނެގަތުމުގެ ގޮތުން ދިރާސާތައް ކުރުމާއި، މި މަޢުލޫމާތު ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކާ ޙިއްޞާކުރުން.

11. ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސްއަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގެ ތަފާސް ހިސާބު އެއްކުރުމާއި، ކަމާބެހޭ ޑޭޓާބޭސްއެއް ޤާއިމުކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުން.

12. ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ނިޒާމަށް މުޖުތަމަޢު އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން.

13. ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަނޑުތަކާއި، ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ނިޒާމަށް ކަމާބެހޭ ދާއިރާތައް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން.

14. ކުށްކުރާ ކުދިންގެ ތެރެއިން މުޖުތަމަޢުން އެކަހެރިކުރަންޖެހޭ ކުދިންނަށް ރީހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމާއި، މިފަދަ ކުދިން ބައިތިއްބާނެ މަރުކަޒުތައް ޤާއިމުކޮށް، އެ މަރުކަޒުތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން.