2011 ގައި ޤައުމީ އިނާމު - ޝަރަފުވެރިކަމުގެ ޤައުމީ އިނާމު އަރުވާފައިވާ ބޭފުޅުން

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޔޫސުފް
މ.މާޔާ
ތަޢްލީމީ ދާއިރާއިން؛ ތަޢްލީމު އުނގަންނައިދިނުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލްފުޅު
މއ.މާފުނަ
ޞިއްޙީ ދާއިރާއިން؛ ޞިއްޙީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ރޮނގުން
ހޯދާ

ޝެއަރ:
ކޮޕީކުރެވިއްޖެ!

2011 ގައި ދައުލަތުން ދެއްވި އިނާމުތައް:
ދިވެހި ދައުލަތުގެ މަތިވެރި ޢިއްޒަތް
ދިވެހި ދައުލަތުގެ ޢިއްޒަތް
ޤައުމީ އިނާމު - ޝަރަފުވެރިކަމުގެ ޤައުމީ އިނާމު
ޤައުމީ އިނާމު - ހިތްވަރުދިނުމުގެ ޤައުމީ އިނާމު

ހުރިހާ އަހަރުތައް: