2013 ގައި ޤައުމީ އިނާމު - ހިތްވަރުދިނުމުގެ ޤައުމީ އިނާމު އަރުވާފައިވާ ބޭފުޅުން

އަލްޤާރީ މަޙްމޫދު އާދަމް
ފިތުރޯނުގެ/ ދ.ކުޑަހުވަދޫ
ކީރިތި ޤުރްއާން ކިޔެވުމާއި އުނގަންނައިދިނުމުގެ ދާއިރާއިން
އިޔާރު ޤުރްއާން ކިލާސް
ގ.މީރަންގެ
ކީރިތި ޤުރްއާން ކިޔެވުމާއި އުނގަންނައިދިނުމުގެ ދާއިރާއިން
ވޮރަންޓް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 3 ޖަޢުފަރު ޢަބްދުއްރަޙްމާން
ދަފްތަރު ނަންބަރު 2699 (ބްލޫލައިޓް/ މ.ރަތްމަންދޫ)
ދިވެހި ތާރީޚުގެ ދާއިރާއިން؛ ތާރީޚު ދިރާސާކުރުމާއި، ފޮތް އެކުލަވައިލުމާއި، ތާރީޚާބެހޭ ޢިލްމު ކުރިއެރުވުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު
ރ.އުނގޫފާރު/މުރަކަ
އިޖްތިމާޢީ ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާއިން؛ މުޖުތަމަޢާއި ޒުވާނުންގެ ތަރައްޤީއަށާއި، ޖަމާޢަތަށް ފައިދާހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ނަދުވީ
ގ.ކުދިވިނަ
އިޖްތިމާޢީ ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާއިން؛ އިންސާނިއްޔަތަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ޢާޞިފް
މ.ރަތްވިލާ
ޚަބަރާއި މަޢްލޫމާތު ފެތުރުމުގެ ދާއިރާއިން؛ މަޢްލޫމާތު ފެތުރުމާއި ހުށަހެޅުމުގެ ހުނަވެރިކަމުގެ ރޮނގުން ހިތްވަރުދިނުމުގެ ޤައުމީ އިނާމު
އަލްފާޟިލް ނަޞީރު އިސްމާޢީލް
ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ/ ހައުސްވިލާގެ
ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން؛ ކުޅިވަރު ހިންގުމާއި، ފަންނީ ރޮނގުން ކުޅިވަރަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ ރޮނގުން ހިތްވަރުދިނުމުގެ ޤައުމީ އިނާމު
ސަބް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް މޫސާ ރަޝީދު
ހ.އެސް.ޕީ ވިލާ
ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން؛ ކުޅިވަރު ހިންގުމާއި، ފަންނީރޮނގުން ކުޅިވަރަށް ޚިދްމަތް ކުރުން
އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ނާޒިމާ
ހ.ކޮޔަރ
ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން؛ ކުޅިވަރު ކުޅުމުގެ ރޮނގުން ހިތްވަރުދިނުމުގެ ޤައުމީ އިނާމު
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނަޢީމް
ހ.ފެލީސިއާ
ވިޜުއަލް އާޓްސްގެ ދާއިރާއިން؛ ކުރެހުމުގެ ރޮނގުން ހިތްވަރުދިނުމުގެ ޤައުމީ އިނާމު
އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ޞަބާޙު
ގ.ޕާކަރުހައުސް
ޕަރފޯމިންގ އާޓްސްގެ ދާއިރާއިން؛ މިޔުޒިކާއި، އަމިއްލަރާގު އުފެއްދުމުގެ ރޮނގުން ހިތްވަރުދިނުމުގެ ޤައުމީ އިނާމު
ހޯދާ

ޝެއަރ:
ކޮޕީކުރެވިއްޖެ!

2013 ގައި ދައުލަތުން ދެއްވި އިނާމުތައް:
ދިވެހި ދައުލަތުގެ އެންމެ މަތިވެރި ޢިއްޒަތް
ދިވެހި ދައުލަތުގެ މަތިވެރި ޢިއްޒަތް
ދިވެހި ދައުލަތުގެ ޢިއްޒަތް
ޤައުމީ އިނާމު - ޝަރަފުވެރިކަމުގެ ޤައުމީ އިނާމު
ޤައުމީ އިނާމު - ހިތްވަރުދިނުމުގެ ޤައުމީ އިނާމު
މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު

ހުރިހާ އަހަރުތައް: