2011 ގައި ޤައުމީ އިނާމު - ހިތްވަރުދިނުމުގެ ޤައުމީ އިނާމު އަރުވާފައިވާ ބޭފުޅުން

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނަޝީދު
ހ.ފޮއްދޫގެ
ދިވެހިބަހާއި އަދަބިއްޔާތުގެ ދާއިރާއިން؛ ވާހަކަދެއްކުންތެރިކަމުގެ ފަންނު ކުރިއެރުވުމުގެ ރޮނގުން
ޑޮކްޓަރ އަޙުމަދު އަންވަރު
ސ.މީދޫ/ ހަސަންކާރިގެ
ތަޢްލީމީ ދާއިރާއިން؛ ތަޢްލީމު އުނގަންނައިދިނުމާއި، ތަރައްޤީކުރުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޢަލީ ރަޝީދު
ނ.ހެނބަދޫ/ ތުނޑި
ޞިއްޙީ ދާއިރާއިން؛ ދިވެހިބޭސްވެރިކަންކުރުމާއި، އެ މަސައްކަތް ތަރައްޤީކުރުމުގެ ރޮނގުން
އަލްއުސްތާޛު ޙުސްނުއްސުޢޫދު
ސ.މީދޫ/ ހަސަންކާރިގެ
ޤާނޫނީ ދާއިރާއިން؛ ޤާނޫނީ ރޮނގުން ޙިދްމަތްކުރުމާއި، ޤާނޫނީ ލަފާ ދިނުމުގެ ރޮނގުން
ޕްރޮފެސަރ ޙަސަން ޢުޤައިލް
ސ.ހިތަދޫ/ ވެސްޓް ބްރީޒް
އާ އުފެއްދުންތަކުގެ (އިނޮވޭޝަން) ދާއިރާއިން
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްޙާރިޡް ހާރޫން
ރ. އިނގުރައިދޫ/ އުންމީދު
ބޯޓް ބިލްޑިންގގެ ދާއިރާއިން؛ ކިއްސަރު ވަޑާމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަލިފުޅު
ރ.އިންނަމާދޫ/ ނާރެސް
ބޯޓް ބިލްޑިންގގެ ދާއިރާއިން؛ ކިއްސަރު ވަޑާމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްރަޙްމާން މޫސާ
ބ. ތުޅާދޫ/ ސޯސަންވިލާ
މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން؛ ލިޔެލާ ޖެހުމުގެ ރޮނގުން
ޕްރޮޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ޢިމާރާތްކުރުމާއި، ޢިމާރާތް ފަރުމާކުރުމުގެ ދާއިރާއިން؛ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްޙަމީދުޢަބްދުލްޣަފޫރު
ހ.ޝޭޑީކޯނަރ
ކުޅވަރުގެ ދާއިރާއިން؛ ކުޅިވަރު ކުޅުމާއި،ކުޅިވަރު ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއެރުވުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޢާމިރު
މ.ރުބިކަން
ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން؛ ކުޅިވަރު ކުޅުމާއި، ކުޅިވަރު ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއެރުވުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލާ ރާފިޢަތު ރަމީޒާ
މ.ވައްތިޔަރަގެ
ޕަރފޯމިންގ އާޓްސްގެ ދާއިރާއިން؛ ލަވަކިޔުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ނިޢުމާ މުޙައްމަދު
ގދ.ވާދޫ/ އަލަމާގެ
ޕަރފޯމިންގ އާޓްސްގެ ދާއިރާއިން؛ ފިލްމާއި ތަމްސީލު ކުޅުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޖާދުﷲ އިސްމާޢީލް
ގދ.ތިނަދޫ/ ހިންދޫސް
އެޕްލައިޑް އާޓްސްގެ ދާއިރާއިން؛ ފެޝަން ޑިޒައިންގެ ރޮނގުން
ހޯދާ

ޝެއަރ:
ކޮޕީކުރެވިއްޖެ!

2011 ގައި ދައުލަތުން ދެއްވި އިނާމުތައް:
ދިވެހި ދައުލަތުގެ މަތިވެރި ޢިއްޒަތް
ދިވެހި ދައުލަތުގެ ޢިއްޒަތް
ޤައުމީ އިނާމު - ޝަރަފުވެރިކަމުގެ ޤައުމީ އިނާމު
ޤައުމީ އިނާމު - ހިތްވަރުދިނުމުގެ ޤައުމީ އިނާމު

ހުރިހާ އަހަރުތައް: