2005 ގައި ޢާންމުޚިދުމަތުގެ އިނާމު - ޝަރަފު އަރުވާފައިވާ ބޭފުޅުން

އަލްފާޟިލް ކަނޑި އަޙްމަދު އިސްމާޢީލް
ހ.ރޯނުގެ
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން
އއ.ތޮއްޑޫ ރަށްކުރިއަރުވާ ކޮމިޓީ
އއ.ތޮއްޑޫ
ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން
އަލްފާޟިލް މަރޮށީ ޙުސައިން ކަލޭފާނު
މ.އަރީޖު
ޖަމާޢަތަށް ފައިދާހުރި ޚާއްޞަ ޚިދްމަތެއް ކުރުމުގެ ދާއިރާއިން
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝަފީޤު
ހ.ޝަފީގުގެ
އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާއިން
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްސައްތާރު ޙަސަން
މ.ހުރާ
ކުޅިވަރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ދާއިރާއިން
ހޯދާ

ޝެއަރ:
ކޮޕީކުރެވިއްޖެ!

2005 ގައި ދައުލަތުން ދެއްވި އިނާމުތައް:
ޢާންމުޚިދުމަތުގެ އިނާމު - ޝަރަފު
ޢާންމުޚިދުމަތުގެ އިނާމު - ހިތްވަރު
ސަރުކާރުން ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު

ހުރިހާ އަހަރުތައް: