2002 ގައި ޢާންމުޚިދުމަތުގެ އިނާމު - ޝަރަފު އަރުވާފައިވާ ބޭފުޅުން

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢުމަރުމަނިކު
މ.ރުއްކަރަ
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން
އަލްމަރްޙޫމް ޙަސަން އަޙްމަދު މަނިކުގެ ހަނދާނަށް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚަށް ޚިދްމަތްކުރުމުގެ ދާއިރާއިން
ހޯދާ

ޝެއަރ:
ކޮޕީކުރެވިއްޖެ!

2002 ގައި ދައުލަތުން ދެއްވި އިނާމުތައް:
ޢާންމުޚިދުމަތުގެ އިނާމު - ޝަރަފު
ޢާންމުޚިދުމަތުގެ އިނާމު - ހިތްވަރު
ސަރުކާރުން ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު

ހުރިހާ އަހަރުތައް: