1991 ގައި ޢާންމުޚިދުމަތުގެ އިނާމު - ޝަރަފު އަރުވާފައިވާ ބޭފުޅުން

އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު
ހ.މީނާޒް
ދިވެހިބަހަށް ޚިދްމަތް ކުރެއްވުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޒާހިރު ނަޞީރު
މ.ފެންފިޔާޒުގެ
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުޅިވަރު ތަރައްޤީކުރުމުގެ ރޮނގުން
ހޯދާ

ޝެއަރ:
ކޮޕީކުރެވިއްޖެ!

1991 ގައި ދައުލަތުން ދެއްވި އިނާމުތައް:
ޢާންމުޚިދުމަތުގެ އިނާމު - ޝަރަފު
ޢާންމުޚިދުމަތުގެ އިނާމު - ހިތްވަރު
ސަރުކާރުން ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު

ހުރިހާ އަހަރުތައް: