1982 ގައި ޢާންމުޚިދުމަތުގެ އިނާމު - ޝަރަފު އަރުވާފައިވާ ބޭފުޅުން

އަލްފާޟިލް މާފަތްގޭ ޙަސަންމަނިކު
ގ.ޒަމާނީކުލަ
ދިވެހިބަހަށް ޚިދްމަތްކުރެއްވުމުގެ ރޮނގުން
އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ޝިހާބު
މ.ބަގީޗާގެ
ދިވެހި ޅެންވެރިކަމުގެ ރޮނގުން
އަންނަބީލާ ފާޠިމަތު ސަޢީދު
ހ.އަތިރީގެ
ދިވެހި ޅެންވެރިކަމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޢުމަރުމަނިކު
މ.ކޮލިގެ
ޖަމާޢަތަށް ފައިދާހުރި ޚާއްޞަ ކަންތައްތައް ކުރެއްވުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ނ.ތ. އަޙްމަދުދީދީ
ގ.ކަންޒުދޮށުގެ
މަސައްކަތްތެރިކަން ކުރިއެރުވުމުގެ ރޮނގުން
ހޯދާ

ޝެއަރ:
ކޮޕީކުރެވިއްޖެ!

1982 ގައި ދައުލަތުން ދެއްވި އިނާމުތައް:
ޢާންމުޚިދުމަތުގެ އިނާމު - ޝަރަފު
ޢާންމުޚިދުމަތުގެ އިނާމު - ހިތްވަރު

ހުރިހާ އަހަރުތައް: