1981 ގައި ޢާންމުޚިދުމަތުގެ އިނާމު - ޝަރަފު އަރުވާފައިވާ ބޭފުޅުން

އަލްފާޟިލް ބާޑީގޭ މުޙައްމަދު އަޙްމަދުދީދީ
މއ.ނޫރީގެ
ދިވެހިބަހަށް ތަރުޖަމާކުރުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޙަސަންމަނިކު
މ.ހުދުއަސުރުމާގެ
ނިޔަމިކަމުގެ ރޮނގުން
އައްސައްޔިދު ޢަލީ މޫސާ (މޫނިމާގޭ ސީދީ)
ގ.އޮސްލޯ
މިޔުޒިކްގެ ރޮނގުން
ހޯދާ

ޝެއަރ:
ކޮޕީކުރެވިއްޖެ!

1981 ގައި ދައުލަތުން ދެއްވި އިނާމުތައް:
ޢާންމުޚިދުމަތުގެ އިނާމު - ޝަރަފު
ޢާންމުޚިދުމަތުގެ އިނާމު - ހިތްވަރު

ހުރިހާ އަހަރުތައް: