1979 ގައި ޢާންމުޚިދުމަތުގެ އިނާމު - ޝަރަފު އަރުވާފައިވާ ބޭފުޅުން

އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޖަމީލްދީދީ
މ.ކުއްޅަވައްގެ
ދިވެހިބަހުން ދީނީ ފޮތް ލިޔުއްވުމުގެ ރޮނގުން، ދިވެހިބަހަށް ޚިދުމަތްކުރެއްވުމުގެ ރޮނގުން، ދިވެހި ޅެންވެރިކަމުގެ ރޮނގުން
އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ޝިހާބު
މ.ބަގީޗާގެ
ދިވެހިބަހަށް ޚިދުމަތްކުރެއްވުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޢަލީ އަޙްމަދު
ހ.މާދޫގެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމަށް ޚިދްމަތްކުރުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްޙަކީމް ކާންނާ ކަލޭފާނު
ޅ.ނައިފަރު
ދިވެހި ބޭސްވެރިކަމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޢުމަރުމަނިކު
މ.ކޮލިގެ
ޤައުމީ އިޤްތިޞާދަށް ޚިދްމަތްކުރެއްވުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އާދަމް
ހ.ހިކަރި
ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިންޖިނިއަރިންގ މަސައްކަތް ކުރިއެރުވުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޢަލީ ފަހުމީ
މއ.ތަބައްގެ
ތާނަ ޢަރަބި ލިޔުމުގެ ރޮނގުން
ހޯދާ

ޝެއަރ:
ކޮޕީކުރެވިއްޖެ!

1979 ގައި ދައުލަތުން ދެއްވި އިނާމުތައް:
ޢާންމުޚިދުމަތުގެ އިނާމު - ޝަރަފު
ޢާންމުޚިދުމަތުގެ އިނާމު - ހިތްވަރު

ހުރިހާ އަހަރުތައް: