2005 ގައި ޢާންމުޚިދުމަތުގެ އިނާމު - ހިތްވަރު އަރުވާފައިވާ ބޭފުޅުން

އަލްފާޟިލް ޙަސަންމަނިކު
ވ.ކަންދު
ދިވެހި އަދަބިއްޔާތަށް ޚިދްމަތް ކުރުމުގެ ދާއިރާއިން؛ ޅެންހެދުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ކޮޕީ މުޙައްމަދު ރަޝީދު
މއ.ކޮޕީގެ
ދިވެހި އަދަބިއްޔާތަށް ޚިދްމަތްކުރުމުގެ ދާއިރާއިން؛ ޅެންހެދުމުގެ ރޮނގުން
ފޯކަސް އެޑިޔުކޭޝަން ސެންޓަރ
ތަޢުލީމަށް ޚިދްމަތްކުރުމުގެ ދާއިރާއިން
އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޞަބްރީ
ބިންބިމާގެ/ސ.ހިތަދޫ
ޞިއްޙީ ޚިދްމަތްކުރުމުގެ ދާއިރާއިން؛ އިންސާނިއްޔަތަށް ޚިދްމަތްކުރުމުގެ ރޮނގުން
ވޮޔޭޖަސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޙުސައިން
ފެބްރުއަރީގެ/ޏ.ފުވައްމުލައް
މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަބޫބަކުރު
ސީރީނުގެ/ށ.ފީވައް
ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން
އަލްފާޟިލް އާދަމް އިބްރާހީމް
މ.އަސްރަފީގެ
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުމުގެ ދާއިރާއިން
އަލްފާޟިލާ މޫނިސާ ޢީސާ
ފިނިފެންމާގެ/ތ.ވިލުފުށި
ޚަބަރާއި މަޢްލޫމާތު ފެތުރުމުގެ ދާއިރާއިން؛ ނޫސްވެރިކަމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްބާރީ އަބޫބަކުރު
އުދަރެސް/ބ.ފުޅަދޫ
މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ދާއިރާއިން؛ ލަވަކިޔުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ރަޝީދު
ހ.މާފިލާގެ
މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ދާއިރާއިން؛ ފިލްމީދާއިރާއަށް ޚިދްމަތްކުރުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢާމިރު
މުސްތަރީގެ/ދ.މާއެނބޫދޫ
މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ދާއިރާއިން؛ ފިލްމު އުފެއްދުމާއި ޑައިރެކްޓް ކުރުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އިކްރާމް
މ.ކާނިމާގެ
މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ދާއިރާއިން؛ މިޔުޒިކާއި ރާގު އުފެއްދުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ސަލީމް
ހ.މާޒް
ކުޅިވަރަށް ޚިދްމަތްކުރުމުގެ ދާއިރާއިން
އަލްފާޟިލް މޫސާ ކަލީމް
ހ.އެނބޫގަސްދޮށުގެ
ކުޅިވަރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ދާއިރާއިން
ހޯދާ

ޝެއަރ:
ކޮޕީކުރެވިއްޖެ!

2005 ގައި ދައުލަތުން ދެއްވި އިނާމުތައް:
ޢާންމުޚިދުމަތުގެ އިނާމު - ޝަރަފު
ޢާންމުޚިދުމަތުގެ އިނާމު - ހިތްވަރު
ސަރުކާރުން ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު

ހުރިހާ އަހަރުތައް: