2002 ގައި ޢާންމުޚިދުމަތުގެ އިނާމު - ހިތްވަރު އަރުވާފައިވާ ބޭފުޅުން

އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޢައްބާސް
ގ.ޢައްބާސާ
ދިވެހި އަދަބިއްޔާތަށް ޚިދްމަތްކުރުމުގެ ދާއިރާއިން؛ ޅެންހެދުމުގެ ރޮނގުން.
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ނަޢީމު އިބްރާހީމް
އާރާމުގެ / ސ.ފޭދޫ
ދިވެހި އަދަބިއްޔާތަށް ޚިދްމަތްކުރުމުގެ ދާއިރާއިން؛ ދިވެހިބަހުގެ ލިޔުންތެރިކަމުގެ ރޮނގުން.
އަލްފާޟިލް ކަށިމާ އަޙްމަދު ޝާކިރު
މއ.ކަށިމާ
ދިވެހި އަދަބިއްޔާތަށް ޚިދްމަތްކުރުމުގެ ދާއިރާއިން؛ ދިވެހިބަހުން ވާހަކަދެއްކުންތެރިކަމުގެ ރޮނގުން.
ސައިރިކްސް ކޮމްޕިއުޓަރ ޓްރޭނިންގ ސެންޓަރ
މަސްއޫލުވެރިޔާ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝަރީފް
ތަޢުލީމަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ދާއިރާއިން
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ފަތުޙީ
ސިލްވަރ / ގދ.ތިނަދޫ
ތަޢުލީމަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ދާއިރާއިން
އަލްފާޟިލް ގަދަގޭ ކުޑަތުއްތު
ގ.ބާޑީގެ
ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ދާއިރާއިން
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އިބްރާހީމް
ޑޯރެންސީވިލާ / ރ.ކަނދޮޅުދޫ
މަސްވެރިކަމަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ދާއިރާއިން
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޞިޔާމް މުޙައްމަދު
ގ.ސަންސެޓް
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން
އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ތޮއްޑޫ
ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން
އަލްފާޟިލް ޝުޖާޢު ޢަބްދުލްޙަންނާނު
ގ.ތުނޑި
އެކްސްޕޯޓް ކުރިއެރުވުމުގެ ދާއިރާއިން
ސޮނީ ގްރޫޕް
އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް އިބްރާހީމް ހ. އެނބޫގަސްދޮށުގެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުމުގެ ދާއިރާއިން
އަލްފާޟިލް މުޢާވިޔަތު ޢަލީ
ހ.އަލިނަރުވިލާ
ލިޔުމާއި، ކުރެހުމާއި، ފަރުމާކުރުމުގެ ދާއިރާއިން؛ ކުރެހުމާއި ފަރުމާކުރުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް މުޚްތާރު އާދަމް
ފްލޮރެންސް / ގއ.ދާންދޫ
މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ދާއިރާއިން؛ ލަވަކިޔުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ސަޢީދު
ކުދިމާވިލާ / ގދ.ތިނަދޫ
ކުޅިވަރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ދާއިރާއިން
ހޯދާ

ޝެއަރ:
ކޮޕީކުރެވިއްޖެ!

2002 ގައި ދައުލަތުން ދެއްވި އިނާމުތައް:
ޢާންމުޚިދުމަތުގެ އިނާމު - ޝަރަފު
ޢާންމުޚިދުމަތުގެ އިނާމު - ހިތްވަރު
ސަރުކާރުން ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު

ހުރިހާ އަހަރުތައް: