2000 ގައި ޢާންމުޚިދުމަތުގެ އިނާމު - ހިތްވަރު އަރުވާފައިވާ ބޭފުޅުން

އަލްފާޟިލާ ރަމްލާ ޢަބްދުލްޣަނީ
ހ. ހަތިހާ
ދިވެހި އަދަބިއްޔާތަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ދާއިރާއިން؛ ޅެންހެދުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޢިމާދު ލަޠީފު
ޗާނދަނީވިލާ/ސ.މީދޫ
ދިވެހި އަދަަބިއްޔާތަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ދާއިރާއިން؛ ދިވެހިބަހުގެ ލިޔުންތެރިކަމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލާ ނަސީމާ މުޙަންމަދު
ހ. މާގިރި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ދާއިރާއިން؛
ޑޮކްޓަރ ޙަސަން ޙަމީދު
މ. މެރީލިއާ
ތަޢުލީމަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ދާއިރާއިން؛ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް މާވާ މުޙަންމަދު މަނިކު
ގ. ކަޝްމީރުގެ
ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ދާއިރާއިން؛ ދިވެހި ބޭސްވެރިކަމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޢަލީ
މ. ތްރީއޭވިލާ
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން؛
އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު އާދަމް
ސްވީޓްޑްރީމް/ ޅ.ނައިފަރު
މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން؛
އަލްފާޟިލް ޞަލާޙު ޝިހާބު
މ. ބަގީޗާގެ
ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން
މެރީން ކޮރަލް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
އެކްސްޕޯރޓް ކުރިއެރުވުމުގެ ދާއިރާއިން؛
ސްޓެޓިކް ކަމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން؛
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ފައިރޫޒް
މއ. ޕިނެކްލް
ލިޔުމާއި، ކުރެހުމާއި، ފަރުމާކުރުމުގެ ދާއިރާއިން؛ ކުރެހުމާއި ފަރުމާކުރުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ރަޝީީދު
ގ. މަޚްމާގެ
މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ދާއިރާއިން؛ ފިލްމު އުފެއްދުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢާމިރު
ގ. ރިހިވެލި
މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ދާއިރާއިން؛ މިއުޒިކާއި ރާގު އުފެއްދުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލާ ޝިފާ ތައުފީޤު
ހ. ހާޖަރާގެ
މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ދާއިރާއިން؛ ލަވަކިޔުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޝާހު އިސްމާޢީލް
މ. ޖަވާހިރުވިލާ
ކުޅިވަރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ދާއިރާއިން؛ ކުޅިވަަރު ކުޅުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ޝަކީލާ
ހ. ރެވިމާގެ
ކެއްކުމުގެ ހުނަރުވެރިކަން ކުރިއެރުމުގެ ދާއިރާއިން؛
ހޯދާ

ޝެއަރ:
ކޮޕީކުރެވިއްޖެ!

2000 ގައި ދައުލަތުން ދެއްވި އިނާމުތައް:
ޢާންމުޚިދުމަތުގެ އިނާމު - ޝަރަފު
ޢާންމުޚިދުމަތުގެ އިނާމު - ހިތްވަރު
ސަރުކާރުން ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު

ހުރިހާ އަހަރުތައް: