1997 ގައި ޢާންމުޚިދުމަތުގެ އިނާމު - ހިތްވަރު އަރުވާފައިވާ ބޭފުޅުން

އަލްފާޟިލް ސައިކުރާ އިބްރާހީމް ނަޢީމު
ހ.ހޮޅުދޫގެ
ދިވެހި ޅެންވެރިކަމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޙަމްދޫން ޙަމީދު
ހ.މީނާޒް
ދިވެހި ޅެންވެރިކަމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް މަޑުލު މުޙަންމަދު ވަޙީދު
މ.މަޑުލު
ކުރުވާހަކަ ލިޔުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު
މާޒީ/ ލ.މާވަށް
ދިވެހިބަހަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލާ ޚަދީޖާ ޙުސައިން
ދުންތަރި/ ގދ.ތިނަދޫ
ތަޢުލީމަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް އާދަމް
ޑޭޒީވިލާ/ ށ.ކަނޑިތީމު
ދިވެހި ބޭސްވެރިކަމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޝިހާބު
ކަނޑުއޮޅި/ ގއ.ވިލިނގިލި
މަސްވެރިކަމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ކަނޑި އަޙްމަދު އިސްމާޢީލް
ހ.ރޯނުގެ
ޓޫރިޒަމްގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޢަދުނާނު މުޙަންމަދު
ފެހިވިލާގެ/ ށ.ފީވައް
ދަނޑުވެރިކަމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ވަޙީދުއްދީން
ހ.ޑީންސްވިލާ
ޖަމާޢަތަށް ފައިދާހުރި ޚާއްޞަ ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ލޯޖެހި އަޙްމަދު މަނިކު
ގ.ޕާނިސް
އިޤްތިޞާދީ މަސައްކަތް ކުރިއެރުވުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޢަލީ ރަފީޤު
ހ.ނީލްވިލާ
ނޫސްވެރިކަން ކުރިއެރުވުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ދޮންތުއްތު
ހ.ހިރުނދުގަސްދޮށުގެ
މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް އަބޫބަކުރުފުޅު
އަލިވާގެ/ ބ.ކުޑަރިކިލު
އިހުގެ ފަންނުތައް ދިރުވައި އާލާކުރުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ނައުޝާދު ވަޙީދު
މއ.ސިލްވަރސީން
ކުރެހުންތެރިކަމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލާ އަމީނާ ޢަލީ
ގ.ލަގްޒަރީވުޑް
ފެހުމުގެ މަސައްކަތުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ނިޒާމު
ފީރޯޒުގެ/އ.ތޮއްޑޫ
ކުޅިވަރުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޢަލީ ނަސީމު
މއ.ޕެރިސްގެ
ކުޅިވަރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ރީކޯ މޫސާމަނިކު
މ.ގުލްހަޒާރުގެ
ފިލްމު ކުޅުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ނަޝީދާ އަބޫބަކުރު
ގ.ގްރޭސްލޭންޑް
ކެއްކުމުގެ ހުނަރުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލާ ޒަރީނާ އިބްރާހީމްދީދީ
ގ.ހިތިފަރު
ކެއްކުމުގެ ހުނަރުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމުގެ ރޮނގުން
ހޯދާ

ޝެއަރ:
ކޮޕީކުރެވިއްޖެ!

1997 ގައި ދައުލަތުން ދެއްވި އިނާމުތައް:
ޢާންމުޚިދުމަތުގެ އިނާމު - ހިތްވަރު
ސަރުކާރުން ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު

ހުރިހާ އަހަރުތައް: