1994 ގައި ޢާންމުޚިދުމަތުގެ އިނާމު - ހިތްވަރު އަރުވާފައިވާ ބޭފުޅުން

އަލްފާޟިލާ ހާޖަރާ ޙުސައިން
ނޫރާނީގެ/ފ. މަގޫދޫ
ތަޢުލީމަށް ޚިދްމަތް ކުރުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު އަބޫބަކުރު
ނ. ވެލިދޫ/ހިލިހިލާގެ
ތަޢުލީމަށް ޚިދްމަތް ކުރުމުގެ ރޮނގުން
ޑޮކްޓަރ ޢަބްދުﷲ ޢަބްދުލްޙަކީމް
ހ. ވިލާޑިސޯސަން
ޞިއްޙީ ޚިދްމަތް ކުރުމުގެ ރޮނގުން
ޑޮކްޓަރ ނާއިލާ އިބްރާހީމްދީދީ
ގ. ފެއިތް
ޞިއްޙީ ޚިދްމަތް ކުރުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ދުންމާރި ޢަލީ ވަޙީދު
މއ. މަސްކަން
ދިވެހިބަހަށް ތަރުޖަމާ ކުރުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް އާދަމް
އިރުދޭމާގެ/ވ. ފެލިދޫ
ދިވެހި ޘަޤާފަތް ދިރުވުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްމަޖީދު ޙުސައިން
ވައިލެޓްވިލާ / ޏ.ފުވައްމުލައް
މަސްވެރިކަމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢުމަރު މަނިކު
މ. އިރުފުހޭގެ
ޓޫރިޒަމްގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްރައްޒާޤު
ލ. އިސްދޫ ގްލޯރީގެ
ދަނޑުވެރިކަމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޢުމަރު
އަސުރުމާގެ/ބ. ތުޅާދޫ
އަތްތެރި މަސައްކަތުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްލަޠީފް އިބްރާހީމް
ޅ. ނައިފަރު ހަނދު
އަތްތެރި މަސައްކަތުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޙަސަން މުޙަންމަދުފުޅު
ހުނަރު/ހއ. ހޯރަފުށި
މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމްފުޅު (ރީތިޅަތުއްތު)
ހ. ޒޯނިއާ
މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް އާދަމް އިބްރާހީމް
ގ. ސެންޓުގެ
މަސައްކަތްތެރި ކަމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލާ ސަޢާދާ މުޙަންމަދު
ހ. ލައިނޫފަރުމާގެ
ފެހުމާއި ޖަރީގެ މަސައްކަތުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ތާޅަފިލި ޢަލިމަނިކު
ހ. ތާޅަފިލިގެ
ކުރެހުންތެރިކަމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ހީނާ އަޙްމަދު ސަލީމް
ހ. ހީނާގަސްދޮށުގެ
ކުޅިވަރަށް ޚިދްމަތް ކުރުމުގެ ރޮނގުން
ހޯދާ

ޝެއަރ:
ކޮޕީކުރެވިއްޖެ!

1994 ގައި ދައުލަތުން ދެއްވި އިނާމުތައް:
ޢާންމުޚިދުމަތުގެ އިނާމު - ޝަރަފު
ޢާންމުޚިދުމަތުގެ އިނާމު - ހިތްވަރު
ސަރުކާރުން ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު

ހުރިހާ އަހަރުތައް: