1992 ގައި ޢާންމުޚިދުމަތުގެ އިނާމު - ހިތްވަރު އަރުވާފައިވާ ބޭފުޅުން

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝާހިދު ޙަލީމް
މ.ޑައިމަންޑްވެލީ
ދިވެހިބަހަށް ތަރުޖަމާ ކުރުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޙުސައިން މަނިކު
ރޯޝަނީގެ/ ރ.އިނގުރައިދޫ
ކުރުވާހަކަ ލިޔުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޞާދިޤު
ހ.އާމުލީގެ
ދިވެހި ޅެންވެރިކަމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ބާބާގޭ ދޮންމަނިކު
މއ.ދިލްކުޝާގެ
ދިވެހި ޘަޤާފަތް ދިރުވުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު
ލިލީގެ/ ތ.ކިނބިދޫ
ތަޢުލީމަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު މޫސާ
ކެލާގެ/ ޏ.ފުވައްމުލައް
ތަޢުލީމަށް ޚިދުމަތް ކުރެއްވުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު
ފިނިހިޔާގެ/ ދ.ކުޑަހުވަދޫ
ދިވެހިބޭސްވެރިކަމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޝަބްނަމީގޭ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ
ގ.ރޯޒަރީ
މަސްވެރިކަން ކުރިއެރުވުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު މަނިކު
ގ.ކަނޑުވައިގެ
މަސްވެރިކަމަށް ޚިދުމަތް ކުރެއްވުން
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މޫސާ
އަތިރީގެ/ ފ.ނިލަންދޫ
ދަނޑުވެރިކަމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް މަރޮށީ ޙުސައިން ކަލޭފާނު
މ.އަރީޖް
ޖަމާޢަތަށް ފައިދާހުރި ޚާއްޞަ ޚިދުމަތެއް ކުރުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްޤާދިރު
ރަންތަރިގެ/ ޅ.ނައިފަރު
ޖަމާޢަތަށް ފައިދާހުރި ހިތްވަރުގަދަކަމެއް ކުރުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޝަފީޤު
ބިލެތްކަފާގެ/ ހއ.ދިއްދޫ
ޖަމާޢަތަށް ފައިދާހުރި ހިތްވަރުގަދަ ކަމެއް ކުރުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލްފުޅު
މއ.މާފުނަ
ދިގު މުއްދަތެއްގައި ޚާއްޞަ ޚިދުމަތެއް ކުރުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޢަބްދުއްރަޙްމާން
ހ.ބެރިންމަދޫ
ދިގު މުއްދަތެއްގައި ޚާއްޞަ ޚިދުމަތެއް ކުރުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޙުސައިން
ކަށިމާގެ/ ޏ.ފުވައްމުލައް
މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްސައްތާރު މުޙައްމަދު
މއ.ކިނާރީގެ
މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްޞަމަދު މުޙައްމަދު
މއ.ކިނާރީއާގެ
މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އިދުރީސް
ލިޔާގެ/ ބ.ތުޅާދޫ
އަތްތެރި މަސައްކަތުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލާ ޚަދީޖާ އަބޫބަކުރު
ގ.ނަންކުރާގެ
އަތްތެރި މަސައްކަތުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޢީސާ ޝަރީފް
ހ.ހަނދުވަރުދޭގެ
ކުރެހުންތެރިކަމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޔޫސުފް
ހ.ރެމްސީސް
މިޔުޒިކުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޒާހިދު
މއ.ކާމިނީއިރުމަތީގެ
މިޔުޒިކްގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ނަޞީރު
މއ.މާޅެނބޫގެ
މިޔުޒިކުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޝަކީބު
ގ.މަސްއޮޑިގެ
ދިވެހިލަވަ ކިޔުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލާ ޝަފީޤާ ޢަބްދުއްލަޠީފް
ގ.ބެރުގެ
ލަވަކިޔުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ރަމީޒާ
މ.ވައްތިޔަރަގެ
ތަމްސީލު ކުޅުމުގެ ރޮނގުން
ހޯދާ

ޝެއަރ:
ކޮޕީކުރެވިއްޖެ!

1992 ގައި ދައުލަތުން ދެއްވި އިނާމުތައް:
ޢާންމުޚިދުމަތުގެ އިނާމު - ހިތްވަރު

ހުރިހާ އަހަރުތައް: