1991 ގައި ޢާންމުޚިދުމަތުގެ އިނާމު - ހިތްވަރު އަރުވާފައިވާ ބޭފުޅުން

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޙަމީދު ފަހުމީ
މ.ގުލްޝަން
ދިވެހިބަހުގެ ލިޔުންތެރިކަމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލާ ޒުހުރާ އިބްރާހީމް
ހ.ޖީރާން
ޅެންވެރިކަމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު މޫސާ
ގ.ރޯޒަރީ
ދިވެހި ޅެންވެރިކަމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ޝަކީބާ
ކަރަންކާގެ / ސ.ފޭދޫ
ރާއްޖޭގައި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޔޫސުފް ޙުސައިން
މޯނިންގހައުސް / ބ.ކެންދޫ
ދިވެހި ބޭސްވެރިކަމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޙާފިޡު
މ.ޒިޔާރަތްދޮށުގެ
މަސްވެރިކަމަށް ޙިދުމަތްކުރުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޢަލީ ނަޢީމް
ހ.ފެލީޝިއާ
މަސްވެރިކަމަށް ޙިދުމަތްކުރުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު މޫސާ
ސަރުސޫނުމާގެ / ޏ.ފުވައްމުލައް
ދަނޑުވެރިކަމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ދޮން އާދަމްފުޅު
މ.މާމުޓާ
އިޤްތިޞާދީ މަސައްކަތް ކުރިއެރުވުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްލަޠީފް ޙުސައިން މަނިކު
މއ.އަތަމާގެ
ޖަމާޢަތަށް ފައިދާހުރި ޚާއްޞަ ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ތައުފީޤު
މއ.އެވަރބްރައިޓް
މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްޞަމަދު އަޙްމަދު
މއ.އެވަރބްރައިޓް
މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނިޒާރު އިބްރާހީމް
މަދުގަސްދޮށުގެ / ޅ.ނައިފަރު
ލައިބްރަރީ ހިންގުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނިމާލު
މ.ޓްރެންކުއިލިޓީ
ތަމްސީލު ކުޅުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝާހިރު
މ.ފުރަހަނި
ކުޅިވަރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ރޮނގުން
ހޯދާ

ޝެއަރ:
ކޮޕީކުރެވިއްޖެ!

1991 ގައި ދައުލަތުން ދެއްވި އިނާމުތައް:
ޢާންމުޚިދުމަތުގެ އިނާމު - ޝަރަފު
ޢާންމުޚިދުމަތުގެ އިނާމު - ހިތްވަރު
ސަރުކާރުން ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު

ހުރިހާ އަހަރުތައް: