1990 ގައި ޢާންމުޚިދުމަތުގެ އިނާމު - ހިތްވަރު އަރުވާފައިވާ ބޭފުޅުން

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ފާރޫޤު ޙަސަން
ހ.ފަތަނގުމާގެ
ދިވެހިބަހުގެ ލިޔުންތެރިކަމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ސަޢީދު ޢަލިފުޅު
ގުލްޒާރުގެ/ބ.ދަރަވަންދޫ
ޅެންވެރިކަމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްޙަމީދު ޢަލިދީދީ
ލައިޓް/ޏ.ފުވައްމުލައް
ތަޢުލީމަށް ޚިދުމަތްކުރެއްވުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޤާސިމް
ކުއްޅަވައްއާގެ/ނ.ތޮޅެންދޫ
ދިވެހި ބޭސްވެރިކަމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޔޫނުސް ޙުސައިން
ލައިޓްހައުސް/ބ.ކެންދޫ
މަސްވެރިކަމަށް ޚިދުމަތްކުރެއްވުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު މަނިކު
ހީނާމާގެ/ގދ.މާތޮޑާ
މަސްވެރިކަމަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޒާހިރު
މާގަސްދޮށުގެ / ގދ.ގައްދޫ
ޓޫރިޒަމްގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ނެއްލައިދޫ ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު
މުއިރި/ ހދ.ނެއްލައިދޫ
ދަނޑުވެރިކަމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް ވަޙީދާ
ހ.ދުނި
އިޖުތިމާޢީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރެއްވުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލާ ނަޖުމާ ޙުސައިން
މއ.ހައިވަކަރުގެ
ވަކި ރޮނގަކުން ދިގުމުއްދަތެއްގައި ޚިދުމަތްކުރެއްވުމުގެ ރޮނގުނ
އަލްފާޟިލާ ޒުލައިޚާ ޖަމީލް
މ.ކުއްޅަވައްގެ
ވަކި ރޮނގަކުން ދިގުމުއްދަތެއްގައި ޚިދުމަތްކުރެއްވުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޙުސައިން މުޙައްމަދުދީދީ
ގ.ޝަބްނަމްލޮޖް
މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަޙްމަދުދީދީ
ހ.ފުލިދޫގެ
ފޮޓޯގެ މަސައްކަތް ރާއްޖޭގައި ތަރައްޤީކުރުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޙަސަން އަޙްމަދުމަނިކު
ހ.ލައިލަކް ހައުސް
ތިމާވެއްޓާބެހޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރެއްވުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނާޝިދު
ގ.އަލިފުށީގެ
މިޔުޒިކްގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް މައްލާ ޅަތުއްތު
ހ.ސާވަން
ކުޅިވަރުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢާމިރު
ގ.ގްރީންހައުސް
ކުޅިވަރުގެ ރޮނގުން
ހޯދާ

ޝެއަރ:
ކޮޕީކުރެވިއްޖެ!

1990 ގައި ދައުލަތުން ދެއްވި އިނާމުތައް:
ޢާންމުޚިދުމަތުގެ އިނާމު - ހިތްވަރު
ސަރުކާރުން ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު

ހުރިހާ އަހަރުތައް: