1989 ގައި ޢާންމުޚިދުމަތުގެ އިނާމު - ހިތްވަރު އަރުވާފައިވާ ބޭފުޅުން

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދުދީދީ
ދޫޑިގަން. އެދުރުގެ/ޏ.ފުވައްމުލައް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމަށް ޚިދްމަތްކުރެއްވުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޗަންޕާ ޙުސައިން ޢަފީފު
މއ.ޗަމްޕާވިލާ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ކުރިއަށްގެންދިޔުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލާ މިންނާ ވަޖީހު
މ.ނީނާ
ދިގު މުއްދަތެއްގައި ޚާއްޞަ ޚިދުމަތެއްކުރުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޖަޢުފަރު ނަސީމް
މއ.މާގަސްދޮށުގެ
މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޒާހިރު
މއ.ކިނާރާހައުސް
ތިމާވެއްޓާބެހޭ ހޭލުންތެރިކަން އުފެއްދެވުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޔޫސުފް ރަފީޢު
މ.ބިގްފިޝް
މުނިފޫހިފިލުވައިދިނުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްޖަލީލް
ގ.ކެނެރީގެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު ތަރައްޤީކުރުމުގެ ރޮނގުން
އަލްމަރްޙޫމް ޢަބްދުއްރަޝީދު ނިޒާރު
ހ.ގުލްދަމްގެ
ދިވެހި ޅެންވެރިކަމުގެ ރޮނގުން ޢާއްމު ޚިދުމަތުގެ ޚާއްޞަ އިނާމު
ހޯދާ

ޝެއަރ:
ކޮޕީކުރެވިއްޖެ!

1989 ގައި ދައުލަތުން ދެއްވި އިނާމުތައް:
ޢާންމުޚިދުމަތުގެ އިނާމު - ޝަރަފު
ޢާންމުޚިދުމަތުގެ އިނާމު - ހިތްވަރު
ސަރުކާރުން ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު

ހުރިހާ އަހަރުތައް: