1984 ގައި ޢާންމުޚިދުމަތުގެ އިނާމު - ހިތްވަރު އަރުވާފައިވާ ބޭފުޅުން

އަލްފާޟިލް ޢަލިބެ ދޮހޮއްކޮ ދޮންޢަލިފުޅު
މ.އަސަރީގެ
ދިވެހިބަހަށް ތަރުޖަމާކުރެއްވުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލާ ޝަމީމާ ޔަޙްޔާ
ގ.ބާޣުބަހާރު
ދިވެހިބަހަށް ތަރުޖަމާކުރުމުގެ ރޮނގުން
އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ރަފީޢު
ހ.ކަރަންކާމާގެ
ދިވެހި ޅެންވެރިކަމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ގުޅީ މުޙައްމަދު ވަސީމް
ހ.ބްލޫލޫން
ދިވެހި ޅެންވެރިކަމުގެގޮތުން ރޮނގުން
އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޢަބްދުﷲ ދީދީ
ގ.ރެޑިއަމްގެ
ދިވެހި ތަޢުލީމަށް ޚިދުމަތްކުރެއްވުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް ޝަމީމް
މިނިވަންއައްސޭރި/ ތ.ވިލުފުށި
ދިވެހި ތަޢުލީމަށް ޚިދުމަތްކުރެއްވުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ނައިފަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިން
ނައިފަރީގެ / ނ.ހޮޅުދޫ
ދިވެހި ތަޢުލީމަށް ޚިދުމަތްކުރެއްވުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޔޫސުފް
ޗަންދަރުގެ/ ޅ.ނައިފަރު
ދިވެހި ބޭސްވެރިކަމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް މުޙައްމަދު
މ.ދޫނިދޫ
މަސައްކަތްތެރިކަން ކުރިއެރުވުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޢަލި މަނިކު
ހ.ސީޓްމާގެ
މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް އާގޭ ޢަލިމަނިކު
އާގެ/ އދ.މަހިބަދޫ
މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ސުރައްޔާ
އަސުރުމާގެ/ ގދ.ގައްދޫ
އަތްތެރި މަސައްކަތުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ފަހްމީ
މ.އަފްޒާ
ރީތިކޮށް ޢަރަބި ތާނަ ލިޔުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ނައިފަރު ދޮހޮއްކޮ
ދިވެހި ލަވަކިޔުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްޙަންނާނު މޫސާދީދީ
މ.ފީރޯޒްގެ
ދިވެހިލަވަ ކިޔުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ކޮޕީ މުޙައްމަދު ރަޝީދު
މއ.ކޮޕީގެ
ތަމްޘީލު ކުޅުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ސިއްކަ އަޙްމަދު އިސްމާއީލް މަނިކު
މ.ދީފުރަމްއާގެ
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުޅިވަރު ތަރައްޤީކުރެއްވުމުގެ ރޮނގުން
ހޯދާ

ޝެއަރ:
ކޮޕީކުރެވިއްޖެ!

1984 ގައި ދައުލަތުން ދެއްވި އިނާމުތައް:
ޢާންމުޚިދުމަތުގެ އިނާމު - ހިތްވަރު

ހުރިހާ އަހަރުތައް: