1982 ގައި ޢާންމުޚިދުމަތުގެ އިނާމު - ހިތްވަރު އަރުވާފައިވާ ބޭފުޅުން

އަލްފާޟިލް ޙަސަން ސަޢީދު
ޗަންޕާޕޫލްގެ / ސ.ހިތަދޫ
ދިވެހިބަހަށް ޚިދްމަތްކުރެއްވުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ބޮޑުގަލު އިބްރާހީމް މަނިކު
މއ.އުޑުވިލާގެ
ދިވެހި ޅެންވެރިކަމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްރައްޒާޤް މުޙައްމަދު
ދިލްޝާދުގެ / ޅ.ނައިފަރު
ދިވެހި ޅެންވެރިކަމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޢަލީ ލުޠުފީ
އެވަރގްރީން / ސ.ހިތަދޫ
ދިވެހި ތަޢުލީމަށް ޚިދްމަތްކުރެއްވުމުގެ ރޮނގުން
ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު އަޙްމަދު
ހ.މިލާފަރު
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްކުރެއްވުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު މޫސާކަލޭފާނު
ހަޒާރުމާގެ / ރ.ކަނދޮޅުދޫ
ދިވެހިބޭސްވެރިކަމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢުމަރު މަނިކު
މ.ކަނޑޫގަސްދޮށުގެ
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޓޫރިޒަމް ކުރިއަށްގެންދެވުމާ ބެހޭގޮތުން
އަލްފާޟިލް ދިއްދޫ އިބްރާހީމް ކަލޭފާނު
މއ.ހިތިލާގެ
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވިޔަފާރި ތަރައްޤީކުރެއްވުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޢީސާފުޅު
މ.ހަވީރީގެ
އިޤްތިޞާދީ މަސައްކަތް ކުރިއެރުވުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ރެވިމާގޭ ކުޑަތުއްތު
ހ.ރެވިމާގެ
އިޤްތިޞާދީ މަސައްކަތްކުރެއްވުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޑީ.އަޙްމަދު ދީދީ
މއ.ކެމީލިޔާ
ޖަމާޢަތަށް ފައިދާހުރި މަސައްކަތްކުރެއްވުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޢަލިދީދީ
އާޒާދުގެ / ސ.މީދޫ
މަސައްކަތްތެރިކަން ކުރިއެރުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޢަލީ އިބްރާހީމްދީދީ
ސްޕާކްލިން / ގދ.ތިނަދޫ
މަސައްކަތްތެރިކަން ކުރިއެރުވުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޙަބީބު
ގ.ބެންހާގެ
މިޔުޒިކްގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް އަޙްމަދުދީދީ
ސްޓާރލިން / ގދ.ތިނަދޫ
ދިވެހިލަވަ ކިޔުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލާ ފަރީދާ މުޙައްމަދު
ހއ.ހޯރަފުށި
ދިވެހިލަވަ ކިޔުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް އިސްމާޢީލް ޢަލީ
މ.މަޚްމާގެ
ކުޅިވަރުގެ ރޮނގުން
ހޯދާ

ޝެއަރ:
ކޮޕީކުރެވިއްޖެ!

1982 ގައި ދައުލަތުން ދެއްވި އިނާމުތައް:
ޢާންމުޚިދުމަތުގެ އިނާމު - ޝަރަފު
ޢާންމުޚިދުމަތުގެ އިނާމު - ހިތްވަރު

ހުރިހާ އަހަރުތައް: