1981 ގައި ޢާންމުޚިދުމަތުގެ އިނާމު - ހިތްވަރު އަރުވާފައިވާ ބޭފުޅުން

އަލްފާޟިލް ސައިކުރާ އިބްރާހީމް ނަޢީމް
ހ.ހޮޅުދޫގެ
ދިވެހިބަހުން ލިޔުންތެރިކަމުގެ ރޮނގުން
އަންނަބީލާ ޙަބީބާ ޙުސައިން ހަބީބު
މއ.މާންދޫވިލާ
ދިވެހިބަހަށް ތަރުޖަމާކުރުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޔޫސުފް މުޙައްމަދުފުޅު
މ.ލައިޓްސިގްނަލް
ޅެންވެރިކަމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޝަރީފް
އަސްރަފީގެ / ޏ.ފުވައްމުލައް
ޅެންވެރިކަމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޢަލީ
ތަންހަޅިގެ / ޅ.ނައިފަރު
ދިވެހި ތަޢުލީމަށް ޚިދްމަތްކުރެއްވުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްޙަމީދު މޫސާ
ހ.ގަސްދޮށުގެ
ރީތިކޮށް ޤުރުއާންކިޔެވުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ލަޠީފް
މ.ގައްދަޑުގެ
ދިވެހިބޭސްވެރިކަމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ބޮއި ދޮންމަނިކު
ގ.ކަސްތޫރިގެ
ދިވެހި ބޭސްވެރިކަމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޔޫސުފް ކަލޭފާނު
މާފުނަގެ / ނ.ކުޑަފަރި
ރުއްގަސް އިންދުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ދުނބުރި ޙަސަންމަނިކު
މ.އެލްސިއޯން
އިޤްތިޞާދީ މަސައްކަތް ކުރިއެރުވުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޙަސަންފުޅު ދޮންތުއްތު
ހ.ފަތިސްހަނދުވަރުގެ
މަސައްކަތްތެރިކަން ކުރިއެރުވުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް މައިޒާން އަޙްމަދު މަނިކު
ހ.ގާދޫ
މަސައްކަތްތެރިކަން ކުރިއެރުވުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނަޖާޙު
ގ.ފިތުރޯނުވިލާ
ކުރެހުންތެރިކަމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލް ފައްތާޙް ޔޫސުފް
މ.ނައިޓްފްލާވަރ
މިޔުޒިކްގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޙަސަން
މ.ސްޓާރ
ދިވެހި ލަވަ ކިޔުމުގެ ރޮނގުން
ހޯދާ

ޝެއަރ:
ކޮޕީކުރެވިއްޖެ!

1981 ގައި ދައުލަތުން ދެއްވި އިނާމުތައް:
ޢާންމުޚިދުމަތުގެ އިނާމު - ޝަރަފު
ޢާންމުޚިދުމަތުގެ އިނާމު - ހިތްވަރު

ހުރިހާ އަހަރުތައް: